Bedankt voor het bezoeken van onze website.

Let op dat Yelza momenteel niet operationeel is. Alle informatie die erin staat, is uitsluitend bedoeld voor testdoeleinden en vormt geen uitnodiging om gebruik te maken van de aankomende diensten van het Bedrijf. Door onze website te bezoeken, erken je dat de gepresenteerde informatie niet bindend is met betrekking tot het Bedrijf, en de beschreven diensten daar nog niet beschikbaar zijn.

Algemene voorwaarden

Yelza B.V.

Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
Nederland

Dit zijn de Algemene Voorwaarden (hierna “AV” genoemd) van Yelza B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 87485397.

1: Partijen

 • U bent de klant. In het vervolg van deze AV kunt u ook “Klant” worden genoemd. Ook als u met meerdere personen gezamenlijk 1 rekening opent, wordt u gezamenlijk “Klant”

 • Wij zijn Yelza B.V. In het vervolg van deze AV worden we ook als “YELZA” aangeduid.

2: Begrippen

 • In deze AV wordt verstaan onder:
 1. Beleggingsdienst of beleggings dienstverlening: Alle diensten die wij voor uw rekening en risico aan u verlenen en betrekking Yelza hebben op (het doen van) transacties in effecten zoals vermogensbeheer en execution
 2. Beleggingsuniversum: Het beleggingsuniversum bestaat uit alle effecten die wij of de door ons ingeschakelde derde(n) kunnen bewaren of administreren en die door ons of de door ons ingeschakelde derde(n) zijn
 3. Bestedingsruimte: Uw bestedingsruimte is het geldbedrag op uw effectenrekening dat u vrij kunt gebruiken.
 4. Beurs: Elk handelsplatform waarop uw effecten via ons kunnen worden
 5. Derivaten: Derivaten zijn effecten die zich kenmerken doordat ze hun waarde ontlenen aan de waarde van een ander goed, zo- als aandelen of vreemde valuta. Een Derivaat wordt ook wel ‘afgeleid product’ genoemd. De voornaamste derivaten die via ons kunnen worden afgesloten zijn opties, futures, swaps en
 6. Effect(en): Alle financiële instrumenten die in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht staan. Bijvoorbeeld aandelen (of certificaten daarvan), obligaties, deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen, opties en futures. Maar ook alle financiële instrumenten die wij van tijd tot tijd als effect aanmerken en op een effectenrekening ad- ministreren.
 7. Effectenrekening: Een rekening die wij op uw naam openen. Op deze rekening administreren wij geld, effecten en transacties in
 8. Execution only: Het op uw initiatief en voor uw rekening en risico ontvangen, doorgeven, uitvoeren of doen uitvoeren van
 9. Klantportaal: Met klantportaal bedoelen wij in de AV de elektronische omgeving(en) die wij voor u hebben ingericht als beveiligd communicatiekanaal tussen u en Denkt u ook aan mobiele apps en (andere) voor uw beleggingsdiensten overeengekomen apps of vergelijkbare functionaliteiten.
 10. Legal Entity Identifier (LEI):Om uw transacties in effecten op correcte wijze te kunnen rapporteren, dient u als zakelijke cliënt (juridische entiteit) over een LEI te beschikken. De LEI is een unieke code waarmee u als zakelijke cliënt (juridische entiteit) geïdentificeerd kan
 11. Order: Een aankoop- of verkoopopdracht tot het verrichten van transacties in Dit zijn opdrachten die u aan ons geeft maar ook opdrachten die wij voor u verrichten bij vermogensbeheer.
 12. Reglementering: Alle regels zoals die gel- den tijdens de duur van onze relatie. Bij- voorbeeld de statuten, reglementen en andere voorschriften van een beurs, Euroclear Nederland en LCH Clearnet A. en de contractspecificaties van een effect. Maar ook alle andere reglementen, voorschriften en gebruiken die gelden als wij voor u een or- der uitvoeren of als wij gebruikmaken van (buitenlandse) betaal- en afwikkelsystemen en/of bewaarinstellingen
 13. Vermogen: Het geld en de effecten op uw effectenrekening(en).
 14. Vermogensbeheer/beheren van uw ver- mogen: Het namens u of op uw naam en voor uw rekening en risico verrichten van alle beheer- en beschikkingshandelingen ten aanzien van uw vermogen, waaronder vervreemding, bezwaring, belegging en herbelegging en verder alle handelingen die wij nodig of wenselijk vinden hiervoor. Ook het uitoefenen van optiecontracten, het in- casseren van coupons, dividenden en aflos- baar gestelde obligaties en verder alle andere handelingen die uit het vermogensbeheer voortvloeien vallen hieronder.
 15. Yelza site: yelza.com

3: Toepasselijkheid

 • In deze AV staan basisregels waaraan wij ons moeten houden en u ook. Deze gelden voor alle producten en diensten die u van ons afneemt of zal afnemen en de hele relatie die u met ons heeft of zal Het gaat hier om rechten en verplichtingen van u en van ons.

 • Voor onze dienstverlening sluit u een of meer overeenkomsten met ons voor producten of diensten die u bij ons afneemt. Als er in de overeenkomst een bepaling staat die strijdig is met de AV, gaat die voor.

 • Als u voor een product of dienst een overeenkomst sluit, kunnen er in de overeen- komst afwijkende voorwaarden zijn op- genomen die speciaal gelden voor dat product of die dienst. Een voorbeeld van bijzondere voorwaarden: U opent een effectenrekening in het kader van execution only. Hierbij werken we samen met een derde partij waar wij namens u de rekening Daarom is in de overeen- komst voor het openen van de rekening opgenomen dat de voorwaarden van deze derde partij voorrang hebben. Als er in diens voorwaarden een bepaling staat die strijdig is met de AV, gaat die voor op de AV.

 • Verder geldt: Het kan zijn dat u zelf ook algemene voorwaarden gebruikt (bijvoorbeeld als u een onderneming heeft). Dan gelden de AV en niet uw eigen algemene voorwaarden. Uw eigen algemene voorwaarden gelden alleen als wij dat schriftelijk met u afspreken. Het kan zijn dat u (ook) een relatie heeft met een buitenlandse vestiging van ons. Deze kan lo- kale voorwaarden hebben, bijvoorbeeld omdat die beter aansluiten bij de wetgeving die in dat land geldt. Als er in die lo- kale voorwaarden een bepaling staat die strijdig is met een bepaling in de AV of een bepaling in de Nederlandse bijzondere voorwaarden, dan gaan op dat punt de lokale voorwaarden voor.

 • Op deze AV kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening aan u (door of vanwege ons) zijn

4: Duur en beëindiging

 • De relatie tussen u en ons begint op het moment dat de overeenkomst tussen u en ons tot stand gekomen is. De relatie wordt aangegaan voor onbepaalde tijd

 • U kunt de relatie opzeggen wanneer u dat wilt. U stuurt ons dan een bericht waarin u aangeeft dat u de relatie wilt be- Wij kunnen regels (bijv. formulieren) voorschrijven die u dient te volgen bij het opzeggen.

 • Opzegging betekent dat de relatie en alle lopende overeenkomsten worden beëindigd. Gedeeltelijke opzegging kan ook. In dat geval kunnen er bijvoorbeeld bepaalde overeenkomsten blijven bestaan.

 • Als u alleen een bepaalde dienst wilt beëindigen, dan geldt hetzelfde als voor het opzeggen van de relatie.

 • Als er voor de beëindiging van een overeenkomst voorwaarden gelden, zoals een opzegtermijn, worden die nageleefd. Tijdens de afwikkeling van de relatie en
  de beëindigde overeenkomsten blijven alle toepasselijke voorwaarden van kracht.

 • Ook wij kunnen de relatie (of een bepaalde dienst) beëindigen door deze op te zeggen. Het is daarvoor niet nodig dat u in verzuim bent met de nakoming van een verplichting. Wij houden ons bij op- zegging aan onze zorgplicht als genoemd in artikel 5 lid 1 (Zorgplicht). Als u ons vraagt waarom wij de relatie opzeg- gen, dan laten wij u dat weten. Als wij dit doen, dan geldt een opzegtermijn van één maand. Als wij vinden dat de relatie met u een gevaar is voor onze integriteit of die van de financiële sector, bijvoorbeeld als de goede naam van ons of van andere financiële instellingen wordt aan- getast of bij een vermoeden van fraude, dan kunnen wij opzeggen zonder opzeg- Wij kunnen de relatie ook zonder opzegtermijn opzeggen als er zich een situatie voordoet zoals bedoeld in artikel 48 lid 1 (Beslag, faillissement, etc.).

 • Heeft u een effectenrekening waarop al meer dan twaalf maanden geen ver- mogen meer staat? Dan mogen wij deze Wij informeren u hier dan vooraf over. U heeft dan nog één maand om bij ons aan te geven dat u het niet eens bent met de opheffing. Daarna zullen wij de effectenrekening opheffen.

 • Als u uw effectenrekening opheft, dan zien wij dat tevens als een opzegging van de diensten waarvoor deze rekening no- dig is. Wij stoppen dan met het verlenen van die U heeft altijd een effectenrekening nodig om gebruik te kunnen maken van onze diensten.

 • Het beëindigen van de relatie (of een be- paalde dienst) ontslaat u niet van uw verplichtingen tegenover ons. De van toe- passing verklaarde voorwaarden blijven gelden totdat u aan al uw verplichtingen heeft voldaan en er geen nieuwe verplichtingen meer kunnen ontstaan.

5: Zorgplicht

 • Wij zijn bij onze dienstverlening zorgvuldig en houden hierbij zo goed mogelijk rekening met uw belangen. Dit doen wij op een manier die aansluit bij de aard van de dienstverlening. Deze belangrijke regel geldt altijd. Andere regels in de AV of in de voor producten of diensten geldende overeenkomsten en de daarbij behorende bijzondere voorwaarden kunnen dit niet veranderen. Wij streven naar begrijpelijke producten en Ook streven wij naar begrijpelijke informatie over die producten en diensten en de risico’s ervan.

 • U bent zorgvuldig tegenover ons en houdt zo goed mogelijk rekening met onze belangen. U werkt eraan mee dat wij onze dienstverlening correct kunnen uitvoeren en aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Hiermee bedoelen wij niet alleen onze verplichtingen tegenover u, maar bijvoorbeeld ook verplichtingen die wij in verband met onze dienstverlening aan u hebben tegenover toezicht- houders of fiscale of andere (nationale, internationale of supranationale) autoriteiten. U geeft ons, als wij daarom vragen, de informatie en documentatie die wij daarvoor nodig Als het u duidelijk moet zijn dat wij die informatie of documentatie nodig hebben, geeft u die uit uzelf. U mag onze diensten of producten alleen gebruiken waarvoor ze zijn bedoeld en hiervan geen misbruik (laten) maken. Denkt u bij misbruik bijvoorbeeld aan strafbare feiten of activiteiten die schadelijk zijn voor ons of onze reputatie of die de werking en betrouwbaarheid van het financiële stelsel kunnen schaden.

6: Verplichtingen

 • U moet uw verplichtingen tegenover ons altijd volledig en juist nakomen. Zo voorkomt u dat wij maatregelen nemen, bijvoorbeeld het (tijdelijk) stopzetten van de dienstverlening of het beëindigen van de relatie. Nemen wij (vooralsnog) geen maatregelen? Dan betekent dat niet dat wij de overtreding of overschrijding goed- keuren en u de overtreding of overschrijding van onze afspraken mag voortzetten. Wij mogen altijd op een later moment alsnog maatregelen nemen.

7: Activiteiten en doeleinden

 • Financiële instellingen hebben een sleutelrol in het nationale en internationale financiële Helaas wordt onze dienstverlening soms misbruikt, bijvoorbeeld voor het witwassen van geld. Wij willen misbruik voorkomen en moeten dit volgens de wet ook doen. Wij hebben hiervoor informatie van u nodig. De informatie kan bijvoorbeeld ook nodig zijn voor de beoordeling van onze risico’s of het goede verloop van onze dienstverlening. Daarom informeert u ons, als wij dat vragen, in ieder geval over:
 1. uw activiteiten en doelen
 2. waarom u een product of dienst van ons af- neemt of wilt afnemen
 3. hoe u bent gekomen aan geld, effecten of andere zaken die u bij of via ons onderbrengt.
 • Ook verstrekt u ons alle informatie die wij nodig hebben om te bepalen in welk(e) land(en) u fiscaal inwoner bent.

 • U werkt eraan mee dat wij de informatie kunnen controleren. Bij het gebruik van de informatie houden wij ons aan de geldende privacyregelgeving.

8: Niet openbare informatie

 • Bij onze dienstverlening aan u kunnen wij gebruik maken van informatie die wij van u krijgen. Ook mogen wij bijvoorbeeld informatie gebruiken die openbaar Openbare informatie is informatie waarmee iedereen bekend kan zijn, bijvoorbeeld omdat die informatie in de krant staat of op het internet.

 • Het kan zijn dat wij buiten onze relatie met u informatie hebben die niet openbaar U mag niet van ons verlangen dat wij deze informatie gebruiken voor onze dienstverlening aan u. Deze informatie kan vertrouwelijk of koersgevoelig zijn. Een voorbeeld: Het kan zijn dat bij ons vertrouwelijk bekend is dat het met een beursgenoteerde onderneming financieel slecht of juist heel goed gaat. Wij mogen die informatie dan niet gebruiken bij het beheer van uw vermogen.

9: Inschakeling derden

 • Wij mogen bij onze dienstverlening anderen inschakelen en werkzaamheden uit- Als wij dit doen bij de uitvoering van een overeenkomst met u, dan verandert hierdoor niet dat wij uw aan- spreekpunt en contractspartij zijn.

 • Het kan zijn dat u ons een volmacht geeft voor één of meer bepaalde rechtshandelingen. Met die volmacht kunnen wij deze rechtshandelingen namens u verrichten. U bent dan daaraan Voor volmachten die wij van u hebben geldt in ieder geval:
 1. Als bij de uitvoering een wederpartij betrokken is, mogen wij ook zelf als wederpartij Een voorbeeld: Wij hebben uw volmacht om onder andere tegoeden die u bij ons heeft, aan onszelf te verpanden con- form artikel 42 lid 1 (Pandrecht op onder andere uw tegoeden).
 2. Als wij die volmacht gebruiken, verpanden wij uw tegoeden namens u aan
 3. Wij mogen de volmacht ook doorgeven aan een ander. Die ander kan dan de volmacht Wij zijn zorgvuldig bij de keuze van de ander aan wie wij de volmacht door- geven.
 4. Als onze onderneming (gedeeltelijk) wordt voortgezet door een ander, bijvoorbeeld als gevolg van fusie of splitsing, dan kan die an- der ook van de volmacht gebruik
 5. Wij kiezen anderen die wij inschakelen met de nodige Heeft u zelf een ander ingeschakeld of aangewezen, dan zijn de gevolgen van die keuze voor u.

10: Informatie over u en uw vertegenwoordiger

 • Wij zijn wettelijk verplicht uw identiteit te Als wij daarom vragen geeft u ons onder meer de volgende informatie:
 1. Informatie over natuurlijke personen:
 2. voor- en achternamen, geboortedatum, woonplaats en Burgerservicenummer. U werkt mee aan de controle van uw identiteit door ons een geldig identiteits- bewijs te laten zien dat wij hiervoor geschikt vinden, zoals een burgerlijke staat en huwelijks- of partnerschapsgoederenregime. Van die in formatie kan afhangen of u voor bepaalde handelingen elkaars toestemming nodig heeft of dat u eventueel gemeenschappelijk vermogen heeft waarop vorderingen verhaalbaar zijn.
 • Een bewijs van Dit is een bewijs dat u inderdaad woont op het door u opgegeven adres.
 1. Informatie over zakelijke klanten: Rechtsvorm, inschrijvingsnummer in het Handelsregister en/of andere registers, statutaire vestigingsplaats, BTW- nummer, inzicht in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur.
 • U werkt eraan mee dat wij deze informatie kunnen Wij gebruiken deze informatie bijvoorbeeld voor de nakoming van wettelijke verplichtingen of voor onze dienstverlening aan u.
 • Ook over uw vertegenwoordiger kunnen wij deze informatie nodig hebben. Uw vertegenwoordiger moet die informatie aan ons geven en eraan meewerken dat wij deze informatie kunnen controleren. Die vertegenwoordiger kan bijvoorbeeld zijn:
 1. een wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige (meestal moeder/vader);
 2. een gevolmachtigde;
 3. een bestuurder van een
 • Veranderingen in gegevens over u en uw vertegenwoordiger moeten meteen aan ons worden doorgegeven. Dit is belang- rijk voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en onze dienstverlening aan u. Het kan ook zijn dat u eerst geen vertegenwoordiger nodig heeft, maar la- ter wel. Dit moet dan meteen aan ons worden doorgegeven. Denkt u bijvoorbeeld aan de volgende situaties:
 1. uw vermogen komt onder bewind
 2. u komt onder curatele
 3. u komt in een schuldsaneringsregeling, krijgt (voorlopige) surseance van betaling of gaat failliet, of
 4. u kunt om een andere reden niet zelf alle rechtshandelingen (onaantastbaar) verrichten.
 • Wij mogen de informatie registreren en Soms zijn wij daartoe zelfs verplicht. Ook mogen wij van de documenten waaruit deze informatie blijkt, bijvoorbeeld een paspoort, een kopie maken voor onze administratie. Wij houden ons hierbij aan de geldende privacyregelgeving.

11: Gezamenlijke rekening

 • U kunt een effectenrekening bij ons hebben samen met andere personen. Dit is dan een en/of-rekening. Dat is alleen anders wanneer wij met u hebben afgesproken dat het een en/en-rekening De te- naamstelling van deze rekeningen is al- tijd gelijk.

 • Voor zowel de en/of-rekening als de en/en-rekening gelden de volgende regels:
 1. Als wij een prestatie verschuldigd zijn uit hoofde van onze dienstverlening, heeft ieder van de rekeninghouders voor het ge- heel een eigen en zelfstandig recht op die prestatie. Wij zijn de prestatie echter steeds maar eenmaal verschuldigd, zodat zij door nakoming jegens de een ook jegens de anderen wordt bevrijd.
 1. Wij hoeven maar één rekeninghouder te in- Wij gaan ervan uit dat deze informatie gedeeld wordt met de andere rekeninghouder(s). Iedere rekeninghouder is gebonden aan deze informatie. Dit geldt ook als de rekeninghouders niet gebruik maken van hetzelfde e-mailadres of niet op hetzelfde adres wonen.
 2. Heeft één van de rekeninghouders onze berichten goedgekeurd of onze mededeling ontvangen? Dan geldt dat ook voor de overige rekeninghouder(s).
 3. De rekening kan alleen door u beëindigd worden met toestemming van de andere rekeninghouder(s).
 4. Iedere rekeninghouder is apart en voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen aan ons. Staat de rekening bijvoorbeeld meer debet dan mag? Dan is iedere rekeninghouder apart aansprakelijk voor het zo snel mogelijk terugbetalen van het tekort. Iedere rekeninghouder is aansprakelijk voor de terugbetaling van het hele bedrag. Wij mogen iedere rekeninghouder daarvoor aanspreken. Wij zijn daarbij vrij in onze keuze. De rekeninghouders zijn die nakoming echter maar eenmaal verschuldigd, zodat nakoming door de één ook de andere(n) bevrijdt.
 5. Wij mogen te allen tijde het saldo van de gezamenlijke rekening verrekenen met het saldo op andere rekeningen op naam van één of elk van de personen van wie de rekening is (zie ook artikel 43: Verrekening).
 6. Als wij bericht hebben ontvangen dat één van de rekeninghouders is overleden, dan hebben wij het recht de rekening te blokkeren. Per geval zullen we bepalen of we gebruik maken van dit recht en de rekening inderdaad blokkeren. De overgebleven rekeninghouder(s) kunnen dan geen gebruik hiervan maken. Wij maken hierop wel een uitzondering voor betalingen die moeten plaatsvinden in verband met de primaire levensbehoeften van de langstlevende rekeninghouder, zoals de huur of hypotheeklas- ten en de kosten voor gas, water en licht, evenals rente en kosten voor door ons geleverde diensten. Ook de kosten van de uit- vaart mogen van deze rekening worden betaald. Voor andere betalingen kunnen wij op verzoek van de langstlevende rekeninghouder een uitzondering maken. Het moet dan wel gaan om betalingen die al voordat de rekeninghouder overleed, regelmatig plaatsvonden.
 1. Zolang wij niet op de hoogte zijn (getracht) van het overlijden van een rekeninghouder, mogen wij door of namens een rekening- houder gegeven opdrachten of orders (blijven) uitvoeren. Ook opdrachten of orders die wij hebben ontvangen voordat, of kort nadat wij in kennis zijn gesteld van het over- lijden van een rekeninghouder mogen wij uitvoeren als wij de uitvoering daarvan redelijkerwijs niet meer kunnen
 2. Artikel 49 lid 2 tot en met 5 (Overlijdenklant) is ook van toepassing op de gezamenlijke Pas als de erfgenamen of bevoegde executeur bij ons bekend zijn, kunnen vanaf dat moment de overige rekening- houder(s) samen met de erfgenamen, de executeur of door hen gemachtigde personen de rekening weer gebruiken.
 3. U, als rekeninghouders van een gezamenlijke rekening, zult de financiële resultaten, andere gevolgen van (uitvoering van) onze dienstverlening en eventuele verrekeningen welke wij gedaan hebben op basis van de AV, voor zover nodig, zelf met elkaar afrekenen.

 

12: Rekening op naam van minderjarige

 • Wij kunnen een rekening op naam van een minderjarige openen indien de minderjarige wordt vertegenwoordigd door een bevoegde Meestal is dit de vader of moeder van de minderjarige (of een ander die het gezag over de minderjarige uitoefent). Wij zijn verplicht de identiteit van de minderjarige, de identiteit van de vertegenwoordiger en de bevoegdheid tot vertegenwoordiging te controleren. Daardoor kan het nodig zijn dat wij aanvullende informatie van u nodig hebben.

13: Handtekening

 • Het kan nodig zijn dat u uw handtekening gebruikt om uw akkoord te geven aan een opdracht of een andere handeling die u met ons verricht. Er zijn handgeschreven handtekeningen en elektronische handtekeningen. Om uw handgeschreven handtekening te kunnen herkennen, willen wij weten hoe deze eruit Wij kunnen u vragen om een voor- beeld van uw handgeschreven handtekening en daarbij nadere aanwijzingen ge- ven. U voldoet dan hieraan. Dit geldt ook voor uw vertegenwoordiger.

 • Wij mogen op het voorbeeld van uw handtekening afgaan, totdat u ons meedeelt dat uw handtekening is veranderd. Dit geldt ook voor de handtekening van uw uw vertegenwoordiger. 
 • Het kan zijn dat u of uw vertegenwoordiger in verschillende rollen tegenover ons Het is namelijk mogelijk zelf klant te zijn en daarnaast vertegenwoordiger van een of meer anderen. Zo kan het zijn dat u zelf als klant een effecten- rekening bij ons heeft en u daarnaast van een andere klant een volmacht heeft ten laste van zijn effectenrekening beleg- gingstransacties te doen. Als u of uw vertegenwoordiger in de ene rol een voor- beeld van uw handtekening aan ons geeft, geldt dit voorbeeld ook in alle andere rollen waarin u of uw vertegenwoordiger met ons handelt.

14: Volmacht en vertegenwoordiging

 • U kunt zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde of andere vertegenwoordiger. Wij kunnen regels en beperkingen stellen aan vertegenwoordiging. Denkt u bijvoorbeeld aan regels over vorm en inhoud van een volmacht. Als uw vertegenwoordiger namens u handelt, bent u daaraan gezonden. Wij zijn niet verplicht om met uw vertegenwoordiger te (blijven) handelen. Het kan zijn dat wij dit weigeren, bijvoorbeeld wegens:
 1. bezwaar tegen de persoon van de vertegenwoordiger (bijvoorbeeld omdat deze zich misdraagt)
 2. twijfel over de geldigheid of de inhoud van de
  • Wij kunnen eisen stellen aan de volmacht en aan degene die door u gemachtigd Wij mogen u bijvoorbeeld vragen om een door ons opgesteld formulier te gebruiken. Het is ook mogelijk dat wij een vol- macht of een gevolmachtigde weigeren.
 • Het handelen van de gevolmachtigde wordt aan u toegerekend. Dit betekent dat wij het gebruik van de rekening door de gevolmachtigde als uw gebruik be- U bent op dezelfde manier hieraan gezonden en voor aansprakelijk als voor uw eigen handelen. Wij mogen uw medewerking vragen voor de uitvoering van een opdracht of order, als wij dat nodig vinden.
 • Uw gevolmachtigde mag zijn volmacht niet doorgeven aan een ander, tenzij wij dit goedvinden. Dit is belangrijk om bij- voorbeeld te voorkomen dat uw rekening verkeerd kan worden gebruikt
 • Een volmacht mag niet meer worden gebruikt als u, of één van de rekeninghouders waarmee u een gezamenlijke rekening hebt, of de gevolmachtigde:
 1. is/bent overleden;
 2. failliet of insolvent wordt verklaard;
 3. surseance van betaling wordt verleend;
 4. onder bewind wordt gesteld; of onder curatele wordt gesteld of op hem de wettelijke schuldsanering van toepassing wordt verklaard.
 • De volmacht mag ook niet meer worden gebruikt als:
 1. de periode waarvoor de volmacht is verleend, is verstreken;
 2. de gevolmachtigde de volmacht opzegt;
 3. één van de rekeninghouders die de vol- macht heeft afgegeven de volmacht intrekt of herroept;
 4. één van de rekeninghouders die de vol- macht heeft afgegeven de rekening niet lan- ger alleen mag gebruiken;
 5. iemand beslag legt op uw Vermogen of een deel daarvan; of
 6. wij de volmacht of de gevolmachtigde niet langer
  • Als de bevoegdheid van uw vertegenwoordiger (of diens vertegenwoordiger) verandert of niet (meer) bestaat, deelt u dit meteen schriftelijk aan ons mee. Zo- lang wij deze mededeling niet van u hebben ontvangen, mogen wij aannemen dat die bevoegdheid ongewijzigd bestaat. U mag er niet van uitgaan dat wij op andere wijze, bijvoorbeeld via openbare registers, te weten komen dat de bevoegdheid is veranderd of niet (meer) bestaat. Na uw mededeling dat de bevoegdheid van uw vertegenwoordiger is veranderd of niet (meer) bestaat, hebben wij enige tijd nodig om onze dienstverlening hierop aan te Het kan zijn dat uw vertegenwoordiger voor of enige tijd na die mededeling nog een opdracht had gegeven. Als de uitvoering daarvan redelijker- wijs niet is te voorkomen, dan bent u daaraan gebonden.
 • Bij een overboeking vanaf uw effectenrekening hoeven wij niet te controleren of een opdracht binnen de grenzen van een volmacht of bevoegdheid van een vertegenwoordiger (zoals bijvoorbeeld een bestuurder of bewindvoerder) Zo kunnen wij een opdracht uitvoeren die wij hebben ontvangen van één bestuurder van een rechtspersoon terwijl uit het Handelsregister blijkt dat deze bestuur- der alleen gezamenlijk met een andere bestuurder bevoegd is die rechtspersoon te vertegenwoordigen. Ook houden wij geen rekening met een eventuele beperking in een volmacht ten aanzien van de hoogte van het bedrag of een gezamenlijke bevoegdheid als wij uw opdracht om geld over te boeken doorvoeren.

 • Uw vertegenwoordiger houdt zich aan dezelfde regels als u. U informeert elkaar. Alle regels die voor u gelden in uw relatie met ons, gelden ook voor uw vertegenwoordiger. U bent ervoor verantwoordelijk dat uw vertegenwoordiger zich daaraan houdt. Ook moeten u en uw vertegenwoordiger elkaar steeds goed blijven informeren over alles wat er in uw relatie met ons van belang kan zijn. Een voorbeeld: Uw vertegenwoordiger heeft inloggegevens ontvangen waarvan hij of zij namens u gebruik kan maken. Die vertegenwoordiger moet zich dan aan dezelfde veiligheidsvoorschriften houden als u. Als wij deze voorschriften aan u bekendmaken, geeft u deze meteen aan uw vertegenwoordiger door.

15: Persoonsgegevens

 • Wij mogen persoonsgegevens van u en uw vertegenwoordiger Dit geldt ook voor gegevens over producten en diensten die u van ons afneemt. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een bepaald iemand. Denkt u bijvoorbeeld aan gegevens zoals uw geboortedatum, adres of geslacht. Verwerken van persoonsgegevens betekent onder meer verzamelen, bewaren en gebruiken hiervan.

 • Als wij met andere rechtspersonen een groep vormen, mogen de gegevens wor- den uitgewisseld en verwerkt binnen deze groep. Wij mogen persoonsgegevens ook uitwisselen met anderen die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze dienstverlening. Denkt u bijvoorbeeld aan anderen die wij inschakelen om onze systemen te laten functioneren of bij het uitvoeren van het betalingsverkeer. Wij houden ons hierbij aan wet- en regelgeving en onze gedragscodes.

 • Uitwisseling van gegevens kan meebrengen dat er gegevens terechtkomen in landen waar persoonsgegevens minder worden beschermd dan in Bevoegde autoriteiten van landen waar persoonsgegevens zich tijdens of na ver- werking bevinden, kunnen naar die gegevens een onderzoek instellen.

 

16: Rechten overdragen of verpanden aan een ander

 • U kunt uw rechten uit onze relatie en de AV zonder onze schriftelijke toestemming niet aan een ander dan ons over- dragen of Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking (daar- mee bedoelen wij dat deze bepaling geldt tegenover iedereen ook als diegene niet betrokken is bij onze relatie met u). Dat betekent dat uw vordering op ons niet overgedragen kan worden zonder onze schriftelijke toestemming. Dit is geregeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wet- boek.

17: Beeld- en geluid opnamen

 • Soms maken wij beeld- en/of geluidopnamen bij onze dienstverlening. Het kan zijn dat u daarop voorkomt. Als wij opnamen maken, houden wij ons daarbij aan
  wet- en regelgeving en onze gedragscodes.

 • Wij maken bijvoorbeeld opnamen:
  a. Indien wij daar wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld bij het aannemen van orders.
  b. Voor een goede bedrijfsvoering en kwaliteitsbewaking. Wij kunnen bijvoorbeeld telefoongesprekken opnemen voor scholing
  van onze werknemers.

 • Voor bewijslevering. Wij kunnen bijvoorbeeld een opname maken van:

 • I. een opdracht die u ons telefonisch geeft, of
  II. de telefonische melding die u aan ons doorgeeft van verlies of diefstal van uw inloggegevens.
 • Als u recht heeft op een kopie van een beeld- en/of geluidopname of een uitgeschreven tekst van een geluidopname, geeft u ons eerst de informatie die ons helpt om de opname terug te Denkt u hierbij aan de plaats, datum en tijd van de opname.

18: Beleggingsdiensten

 • U kunt op verschillende manieren bij ons De beleggingsdiensten die wij verlenen zijn vermogensbeheer en execution only.

 • Wij bepalen per beleggingsdienst in welke effecten u kunt Dit is bij- voorbeeld afhankelijk van de effecten die zijn opgenomen in ons beleggingsuniversum. Het kan ook te maken hebben met de doelgroep van het effect. De aanbieder van een effect kan een doelgroep bepalen. Daarmee geeft de aanbieder aan voor welke groep beleggers het effect bedoeld is. Daarbij houdt de aanbieder rekening met de behoeften, kenmerken en doelstellingen van de uiteindelijke belegger. Ook wijzelf kunnen een doelgroep bepalen voor een effect en houden daar- bij zoveel mogelijk rekening met de doel- groep van de aanbieder. Als gevolg daar- van kunt u mogelijk niet in alle effecten beleggen die u voor ogen heeft. In sommige gevallen kunnen wij afwijken van de doelgroep van de aanbieder. Wij doen dit bijvoorbeeld als het effect past binnen uw risicoprofiel dat hoort bij uw portefeuille. Zo kan in de portefeuille van een offensieve belegger een effect dat bedoeld is voor defensieve beleggers goed passen. Ook kan een effect bedoeld voor de offensieve belegger goed passen in een defensieve beleggingsportefeuille, maar dan slechts voor een klein gedeelte.

 • Wilt u bij ons gaan beleggen? Dan hebben wij van u een identificatiecode Deze code hebben wij nodig om uw beleggingstransacties aan de toezichthouders te kunnen rapporteren.
 1. Bent u een natuurlijk persoon met de Nederlandse nationaliteit? Dan hebben wij een paspoortnummer of het nummer van uw identiteitskaart nodig. Als u een andere nationaliteit heeft, dan kan een andere identificatiecode nodig Wij laten u dan weten welke identificatiecode wij nodig hebben.
 2. Voor zakelijke klanten (juridische entiteiten) geldt dat wij een Legal Entity Identifier (LEI) nodig hebben. Bent u een juridische entiteit en ingeschreven bij de Kamer van Koop- handel? Dan kunt u bij de Kamer van Koop- handel een LEI aanvragen. Op de site van de AFM en de Kamer van Koophandel leest u hier meer over. Bent u niet ingeschreven in de Kamer van Koophandel, maar wel een juridische entiteit? Dan kunt u de LEI aanvragen bij een buitenlandse uit- gever van de

19: Vermogensbeheer

 • Bij vermogensbeheer geeft u ons op- dracht en volmacht voor beleggingsbeslissingen over uw vermogen. U neemt dus zelf geen Dat doen wij voor u. Wordt uw vermogen meer waard? Dan is de winst voor u. Maar wordt uw vermogen minder waard? Dan zijn de koersverliezen ook voor u. Wij zijn daarvoor niet aansprakelijk en hoeven die koersverliezen niet aan u terug te betalen.

 • Wij beheren uw vermogen volgens de uitgangspunten die wij met u hebben afgesproken. Alle handelingen met betrekking tot het vermogen dat wij voor u beheren, voeren wij uit voor uw rekening en risico. Bijvoorbeeld het (her)beleggen in effecten en het zorgen voor voldoende bestedingsruimte om de met het vermogensbeheer gepaard gaande kosten te kunnen betalen. Wij zijn vrij in de manier waarop wij het vermogen beheren rekening houdend met de uitgangspunten die wij met u hebben afgesproken.
 • Het is belangrijk dat u ons voldoende informatie geeft over uw persoonlijke omstandigheden. Veranderen uw persoonlijke omstandigheden? Dan moet u die
  aan ons doorgeven. Op basis van uw informatie bepalen wij of uw risicoprofiel
  aangepast moet worden. Meer hierover leest u in artikel 23 (Risicoprofiel).
 • Wij spreken af dat u zelf geen orders opgeeft. Wel kunt u altijd geld opnemen als
  er voldoende bestedingsruimte is. Als u geld wilt opnemen, laat het ons dan weten. Als u regelmatig geld opneemt uit uw vermogen, kan dit (grote) invloed hebben op de kans op het behalen van uw doelstellingen.
 • Tevens geeft u ons onherroepelijk de volmacht om in bepaalde gevallen het stemrecht uit te oefenen voor de effecten die wij voor u beheren. Hier zullen wij alleen gebruik van maken als wij denken hiermee uw positie te kunnen verbeteren.
 • Wij kunnen minimumbedragen bepalen voor het vermogen dat wij voor u beheren, en ook voor stortingen en opnames. Wij kunnen deze bedragen wijzigen. Ook kunnen wij voorwaarden stellen aan de manier waarop en het aantal keer dat u een storting of opname kunt doen. Meer informatie hierover vindt u onder andere op onze website. 

20: Execution only

 • Bij execution only geeft u zelfstandig en op eigen initiatief orders, zonder dat wij u beleggingsadvies U bent zelf verantwoordelijk voor de samenstelling van uw vermogen en u handelt uitsluitend op eigen initiatief en voor eigen rekening en risico.

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het bestuderen van alle informatie over het effect, denk bijvoorbeeld aan het prospectus of de essentiële beleggersinformatie. Op het moment dat u een order aan ons opgeeft, bevestigt u daarmee dat u vol- doet aan alle eisen die aan het kopen van het effect worden gesteld. Bijvoorbeeld de doelgroep zoals die in het prospectus is opgenomen of de doelgroep zoals deze door de product aanbieder is vastgesteld.

 • Als u op basis van execution only wilt beleggen, stellen wij u een aantal vragen om te beoordelen of deze manier van be- leggen bij u past. Dit is de zogenaamde Beantwoordt u de- vragen niet of niet allemaal? Dan kunnen wij deze beoordeling niet maken. Kiest u dan toch voor execution only? Dan waar- schuwen wij u dat wij als gevolg daarvan niet in staat zijn na te gaan of execution only voor u passend is. Wij waarschuwen u ook als wij op basis van uw antwoorden tot de conclusie komen dat de dienst execution only niet bij u past of dat beleggen in een bepaald effect niet bij u past. In sommige gevallen zullen wij geen passendheidstoets afnemen. Bijvoorbeeld als u wilt gaan beleggen in genoteerde aandelen of genoteerde obligaties. Nemen wij geen passendheidstoets bij u af?

Dan beoordelen wij dus niet of deze ma- nier van beleggen of het beleggen in be- paalde effecten bij u past. U ontvangt dan ook geen waarschuwingen.

 • Als wij vinden dat execution only voor u niet meer passend is, dan mogen wij execution only beëindigen. 

 

21: Dienstverlening aan US Persons en niet- ingezetenen

 • Bij het verlenen van beleggingsdiensten aan US Persons hebben wij te maken met (complexe) wet- en regelgeving van de Verenigde Staten (‘VS’). Ook is het mogelijk dat wij op basis van uw persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als u geen ingezetene van Nederland bent, te maken hebben met andere buitenlandse wet- en regelgeving. Het is daarom voor ons niet altijd mogelijk of toegestaan om u beleggingsdiensten te Wij be- palen of u een US Person bent en welke beleggingsdiensten wij u kunnen en willen verlenen op het moment dat u kwalificeert als een US Person of als een niet- ingezetene.

 • Wij kunnen u vragen om ons (meer) in- formatie te geven, zodat wij kunnen be- oordelen of u daadwerkelijk kwalificeert als US Person. U bent verplicht deze in- formatie en andere documentatie, zoals het W9- formulier, op ons verzoek aan ons te

 • U bent verplicht om ons te informeren zodra er in uw (persoonlijke) situatie iets wijzigt, waardoor u mogelijk gezien wordt als een US Person.

 • Bent u al cliënt bij ons en kwalificeert u op enig moment als US Person? Of vermoeden wij dat u kwalificeert als een US Person, maar geeft u ons niet de ge- vraagde informatie om dat te kunnen beoordelen? Dan mogen wij onze dienst- verlening aan u per direct beëindigen of op een andere wijze voortzetten. Dit mo- gen wij ook als u kwalificeert als een niet- ingezetene en wij onze dienstverlening geheel of gedeeltelijk niet kunnen of mogen voortzetten.

22: Cliëntclassificatie

 • Wij bepalen uw cliëntclassificatie bij het aangaan van de relatie. Bent u door ons als niet-professionele belegger aangemerkt? Dan heeft u het hoogste bescherming. Dit geldt voor alle beleggingsdiensten die u van ons afneemt en ongeacht de soort effecten waarin u transacties wil doen.

 • U kunt ons vragen of wij u als professionele belegger willen classificeren. Hierbij hoort een lager Wij zijn niet verplicht mee te werken aan een dergelijk verzoek. In de Wet op het financieel toezicht staat wanneer u als professionele belegger kan worden geclassificeerd. Naast de toepasselijke wet- en regelgeving mogen wij hieraan extra voor- waarden verbinden.

 • Bent u geclassificeerd als professionele belegger? Dan mogen wij die classificatie altijd weer wijzigen naar niet-professionele belegger. Wij kunnen dat doen op uw verzoek maar ook zonder uw ver- Wij zullen u hierover schriftelijk informeren. Dit doen wij als u niet (meer) voldoet aan de door ons of door de toe- passelijke wet- en regelgeving gestelde eisen voor de classificatie als professionele belegger. Als u denkt dat wijzigingen in uw omstandigheden de kwalificatie kunnen beïnvloeden dient u ons daar- over te informeren.

23: Risicoprofiel

 • Bij vermogensbeheer geeft u ons informatie over uw persoonlijke omstandigheden zoals uw financiële positie, uw beleggingsdoelstelling en beleggingshorizon, uw bereidheid om risico’s te accepteren en uw kennis van en ervaring met beleggen. Uw persoonlijke omstandigheden bepalen uw risicoprofiel. Wij houden bij het vermogensbeheer rekening met uw risicoprofiel.

 • Wij gaan ervan uit dat de informatie die u ons heft gegeven over uw persoonlijke omstandigheden, klopt. Daarbij vertrouwen wij erop dat u ons de informatie heeft gegeven waar wij om hebben gevraagd. En dat u zelf de informatie geeft waarvan u weet dat deze belangrijk voor ons Zo voorkomt u dat wij uw risicoprofiel niet juist vastleggen. En dat kan er weer toe leiden dat wij beheerhandelingen verrichten die niet passend of zelfs nadelig voor u kunnen zijn.

 • Verandert er iets in uw persoonlijke omstandigheden of wilt u iets wijzigen in uw risicoprofiel? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Hebben wij geen bericht ontvangen dat uw persoonlijke omstandigheden zijn gewijzigd? Dan mogen wij ervan uitgaan dat het overeengekomen risicoprofiel met bijbehorende uitgangs- punten nog steeds

 • Als u met meerdere personen een effectenrekening aanhoudt en onze beleg- gingsdiensten afneemt, dan is ieder van u verantwoordelijk voor het aanleveren van informatie die relevant is voor uw gezamenlijke situatie. Het is dan ook van belang dat u de inventarisatie met elkaar bespreekt en die informatie aanlevert die het best bij uw gezamenlijke persoonlijke situatie.

 • Heeft u iemand gemachtigd om namens u orders op te geven? Dan moet de gevolmachtigde ook informatie over zijn kennis en ervaring bij ons aanleveren.

 • Als een rechtspersoon onze beleggingsdiensten afneemt, dan is het voor ons van belang dat wij informatie ontvangen over de financiële situatie, de beleg- gingsdoelstelling en beleggingshorizon en de bereidheid van de rechtspersoon om risico’s te accepteren. Ook hebben wij inzicht nodig in de kennis van en ervaring met beleggen waarover de vertegenwoordiger van de rechtspersoon beschikt.

 • Het is mogelijk dat de rechtspersoon meerdere personen aanwijst die de rechtspersoon mogen vertegenwoordigen in de relatie met In dat geval zullen wij de kennis en ervaring van iedere vertegenwoordiger vaststellen.

24: Risico’s van beleggen

 • Wij geven u bij het aangaan van de relatie informatie over de kenmerken en risico’s die horen bij U vindt deze informatie op onze website. Als u meer informatie wilt, kunt u dat aan ons vragen.

 • Aan beleggen zijn risico’s verbonden. U kunt uw ingelegde vermogen (gedeeltelijk) verliezen. Uw belegging in effecten kan meer waard worden of minder waard Hoeveel uw vermogen waard zal worden, is nooit zeker. Als u in het verleden winst heeft behaald met uw beleg- gingen, wil dat niet zeggen dat dat in de toekomst ook gebeurt. U moet ervoor zorgen dat u deze verliezen kunt dragen. Wij benadrukken ook dat beleggingen die kans hebben om extra veel waard te worden, ook extra veel kunnen dalen in waarde.

 • Als u bij het beleggen gebruikmaakt van geleend geld, dan kan het zijn dat u uw hele inleg verliest en zelfs een schuld Ook kunt u worden verplicht om aanvullende zekerheden te verstrek- ken of uw krediet af te lossen.

 • Het is belangrijk dat u alle beleggingsinformatie die belangrijk is voor uw order verzamelt, leest en begrijpt, voordat u een order aan ons opgeeft. Hiermee be- doelen wij bijvoorbeeld de essentiële beleggersinformatie of het essentiële informatiedocument van een beleggings-

 • Als u bij uw beleggingsbeslissingen gebruik maakt van informatie die u van ons heeft gekregen, dan moet u weten dat deze informatie nooit een garantie geeft voor een bepaald De inhoud van deze informatie heeft slechts tijdelijke geldigheid. U kiest er altijd zelf voor om wel of geen gebruik te maken van door ons verstrekte informatie.

 • Kunt u op enig moment deze risico’s en gevolgen niet meer volledig overzien? Laat dit dan zo snel mogelijk aan ons we- Wij kunnen dan de uitvoering van orders of de beleggingsdienst uitstellen. Ook kunnen wij maatregelen treffen om het risico van uw beleggingen te verminderen. Dat kunnen wij doen door (een deel van) uw effecten te verkopen of te vervangen door andere effecten. Het uit- stellen van orders, de beleggingsdienst of het nemen van deze maatregelen kan betekenen dat uw beleggingsdoelstellingen niet meer worden gehaald.

25: Orders opgeven

 • Bij execution only kunt u ons opdrachten geven om effecten te kopen of te verkopen. Wij kunnen beperkingen stellen aan de wijze waarop u dit kunt doen en de voorwaarden die daarbij gelden.

 • Het is belangrijk dat u juiste en volledige informatie aan ons verstrekt. Doet u dat niet? Dan kan het zijn dat wij uw order niet kunnen of mogen uitvoeren. Op het moment dat u ons een order geeft, moet u ervoor zorgen dat u voldoende bestedingsruimte hebben om de order te kunnen uitvoeren. Als dit niet het geval is mogen wij weigeren om de order uit te voeren. Wij kunnen een order ook weigeren als u een zakelijke cliënt (juridische entiteit) bent en niet beschikt over een LEI.

 • Wij laten het u zo snel mogelijk weten als wij besluiten uw order niet uit te voeren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die hierdoor ontstaat, alleen als wij zelf een grote fout maken of als wij de schade met opzet hebben

 • Door het uitvoeren van uw order worden effecten afgeschreven van of bijgeschreven op uw Het moment dat wij effecten af- of bijschrijven valt sa- men met het moment dat wij geld over- maken op uw effectenrekening voor het bedrag waarop u recht op had of dat wij geld afschrijven van uw effectenrekening omdat u moet betalen. Dat bedrag staat op uw activiteitenoverzicht. Als blijkt dat u op de datum van afwikkeling van de or- der toch onvoldoende bestedingsruimte heeft, dan dient u het tekort aan te vullen. Ook kan het zijn dat de order dan niet uitgevoerd wordt.

26: Orderuitvoerings beleid

 • Bij het uitvoeren van orders houden wij ons aan ons U stemt in met dit beleid bij het aangaan van de relatie, door middel van het (digi- taal) ondertekenen van de overeenkomst met ons. U kunt de actuele versie van het beleid vinden op onze website. U kunt ons ook vragen om het toe te sturen.

 • Als u specifieke instructies geeft die af- wijken van het orderuitvoerings beleid, zijn wij niet verplicht om deze instructies op te volgen. Hierdoor kan het voorko- men dat wij een order met specifieke instructies niet zullen Wij zijn hiervoor niet aansprakelijk. Als wij uw specifieke instructies wel opvolgen, kan het gebeuren dat wij de maatregelen uit het orderuitvoerings beleid om het best mogelijke resultaat voor u te behalen bij het uitvoeren van de order, niet kunnen nemen. Ook hiervoor zijn wij dan niet aansprakelijk.

 • Wij kunnen het orderuitvoerings beleid Als er belangrijke zaken in het orderuitvoerings beleid wijzigen, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. U gaat automatisch akkoord met eventuele wijzigingen en een nieuw orderuitvoerings beleid door een order te geven na- dat het orderuitvoerings beleid is gewijzigd.

27: Het uitvoeren van orders

 • Bij het uitvoeren van een order proberen wij alles te doen om voor u het best mo- gelijke resultaat te Het kan ech- ter voorkomen dat dit toch niet lukt. Ook mogen wij besluiten om op een bepaalde beurs geen orders (meer) uit te voeren.

 • Als wij een order uitvoeren, doen wij dit altijd voor uw rekening en risico, zelfs als wij hiervoor op onze eigen naam (moeten)

 • Wij mogen uw order in delen of slechts gedeeltelijk uitvoeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van het in delen of gedeeltelijk uitvoeren, behalve voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van onze Als de uitvoering van een order verspreid wordt over meerdere dagen, kunnen wij u voor iedere dag dat wij uitvoering ge- ven aan een order de voor die dag geldende provisiekosten in rekening bren- gen.

 • U gaat ermee akkoord dat wij uw orders met orders van andere cliënten van ons mogen Het samenvoegen van orders kan ertoe leiden dat uw orders niet direct of in zijn geheel op een beurs wordt uitgevoerd. Als een samen- gevoegde order niet volledig wordt uitgevoerd, zullen wij de effecten aan u en de andere cliënten op eerlijke wijze en efficiënt verdelen rekening houdend met de grootte van iedere order. Orders worden aan alle cliënten tegen de gemiddelde koers van (het uitgevoerde gedeelte van) de samengevoegde order toegewezen.

 • Hoe lang het duurt voordat een transactie volledig is afgewikkeld, hangt af van de termijnen die de beurs en de afwikkelsystemen, zoals Euroclear Nederland, hanteren. Zolang een transactie nog niet is afgewikkeld reserveren wij het benodigde bedrag in uw Dit doen wij ook als een transactie plaats- vindt in een beleggingsfonds waarin niet dagelijks handel plaatsvindt maar bij- voorbeeld één keer per maand of per kwartaal.

 • In het geval van bijzondere omstandigheden (zoals het uitvallen van een order- systeem, een andere technische storing of grote drukte op een beurs) zijn wij niet verplicht om orders uit te voeren binnen de daarvoor gebruikelijke Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die u daardoor lijdt, behalve bij opzet of een grote fout (‘grove schuld’) van ons.

28: Betalingsverplichtingen bij transacties in effecten

 • Als u transacties in effecten verricht waaruit voor u betalingsverplichtingen aan ons en/of derden kunnen ontstaan, mogen wij deze betalingsverplichtingen voor u Dit mogen wij doen zodra deze betalingsverplichtingen zijn ont- staan. Door het accepteren van de AV geeft u ons hiervoor een onherroepelijke volmacht.

 • Als wij deze betalingsverplichtingen voor u voldoen, bent u de bedragen die wij in dit kader voor u voldaan hebben aan ons Wij mogen deze bedragen van uw rekening afschrijven. Wij mogen vanwege deze betalingsverplichtingen vooraf (een deel van) uw bestedingsruimte reserveren. U kunt (dat deel van) die ruimte dan niet gebruiken.

29: Beëindiging handel in effecten

 • Wij, of door ons ingeschakelde derden, kunnen niet alle effecten aankopen of Alleen effecten die zijn opgenomen in het beleggingsuniversum kunnen worden aangekocht en bewaard. Het beleggingsuniversum kan verschillen per beleggingsdienst. Dit heeft te maken met de doelgroep van het effect. Wij hebben tijd nodig om nieuwe effecten goed te keuren en op te nemen in ons beleg- gingsuniversum. Ook is het mogelijk dat wij een effect niet goedkeuren. U kunt bij ons navragen of een bepaald effect in het beleggingsuniversum is opgenomen.

 • Er kunnen verschillende redenen zijn waarom wij een effect niet willen opnemen in ons Dit geldt bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, in de volgende situaties:

 1. Effecten waarvan het voor ons te bewerkelijk is om deze te administreren, nemen wij niet op in ons
 2. Dat geldt ook voor effecten die niet bij door ons ingeschakelde derden in bewaring kunnen worden
 3. Het ontbreken van een vereiste vergunning of registratie kan een reden zijn om een effect niet in het beleggingsuniversum op te
 4. Ook als voor een nieuw effect door ons nog geen doelgroep is bepaald en wij van mening zijn dat er voldoende gelijkwaardige alternatieven aanwezig zijn in het beleggings universum, kan dat een reden zijn om een effect niet op te

 • Wij kunnen besluiten om effecten uit ons beleggingsuniversum te verwijderen. De reden daarvan kan dezelfde zijn als de reden om een nieuw effect niet in ons beleggingsuniversum op te nemen (zie lid 2). Ook is het mogelijk dat een toezicht- houder de verkoop van een bepaald effect heeft verboden en wij het om die re- den uit ons beleggingsuniversum moeten Ook het beëindigen van de notering van effecten aan een beurs of het faillissement van een uitgevende in- stelling kan een reden zijn om bepaalde effecten uit ons beleggingsuniversum te verwijderen.

 • Ook kunnen wij besluiten dat wij bepaalde effecten niet meer voor u in bewaring Bijvoorbeeld omdat u er minder heeft dan de minimale hoeveelheid die nodig is om die effecten te kunnen bewaren of administreren of om in die effecten te handelen.

 • Het kan zijn dat u bepaalde effecten daardoor niet meer op uw effectenrekening kunt Heeft u deze effecten? Dan informeren wij u hierover voor- dat wij de wijziging doorvoeren. En wij geven u een termijn waarbinnen u ons opdracht kan geven om deze effecten naar een rekening bij een andere financiële instelling over te boeken of om deze effecten te verkopen als dat mogelijk is. Geeft u ons geen opdracht tot overboeking of verkoop binnen deze termijn, of is overboeking naar een andere financiële instelling niet mogelijk? Dan mogen wij de effecten namens u en voor uw rekening en risico verkopen op een door ons te bepalen tijdstip. Daarbij kan het nodig zijn dat wij afwijken van ons orderuitvoerings beleid en bij de uitvoering niet het best mogelijke resultaat wordt bereikt. Wij kijken daarbij niet naar de hoogte van de verkoopopbrengst. Wij zullen dan de verkoopopbrengst, na aftrek van kosten, op uw effectenrekening bijschrijven. Als het effect niet kan worden verkocht mo- gen wij het effect van uw effectenrekening verwijderen.

 • Indien wij voor onze dienstverlening aan u samenwerken met een andere financiele instelling, gelden de bepalingen uit dit artikel ook voor deze derde partij. Bij- voorbeeld: Als deze derde besluit een effect te verwijderen uit haar beleggings- universum, kunt u niet langer beleggen in dit

30: Bewaren van effecten

 • Wij zorgen voor de bewaring van uw effecten. Gewoonlijk laten wij dit door of via derden doen, zoals andere Nederlandse of buitenlandse financiële instellingen of Wij kiezen die derde die uw effecten bewaart met zorg.

 • Wij bewaren uw effecten altijd voor uw rekening en risico. Dit is ook zo als wij uw effecten bij een derde

 • Als er beslag onder ons wordt gelegd, zullen wij dat beoordelen en behandelen alsof er ook beslag is gelegd onder door ons ingeschakelde derden die uw effecten

 • Fysieke effecten zijn effecten die u daad- werkelijk in uw bezit Fysieke effecten nemen wij niet voor u in bewaring. U kunt ons evenmin vragen om ze te laten bijboeken op uw effectenrekening. U kunt ons ook niet vragen om fysieke effecten uit te leveren of om administratieve handelingen met betrekking tot fysieke effecten te verrichten.

 

31: Uw effecten vallen niet in het vermogen van Yelza

 • Wij bewaren uw effecten zo, dat deze effecten niet in het vermogen van YELZA val- Dit heet vermogensscheiding. Hier- door maken deze effecten geen deel uit van de boedel bij een eventueel faillissement van YELZA. Uw effecten gaan dan ook niet mee in het faillissement van YELZA. Bij bewaring door derden gelden de voor- waarden van deze derde partijen. Meer informatie hierover leest u op onze website.

 • In het uitzonderlijke geval dat wij niet meer aan onze verplichtingen (uit hoofde van vermogensscheiding) kunnen vol- doen, dan kan het beleggerscompensatiestelsel van toepassing Op grond van de toepasselijke wet- regelgeving kunnen cliënten die voldoen aan bepaalde criteria worden gecompenseerd.

 • Het beleggerscompensatiestelsel is uitdrukkelijk niet bedoeld voor de compensatie van verliezen die voortvloeien uit uw beleggingen. 

 • Indien uw effecten worden bewaard bij een door ons ingeschakelde derde, kunnen er afwijkende en/of aanvullende garanties en verzekeringen van toepassing Wij informeren u hierover bij het aangaan van de relatie en via onze website.

32: Bewaren via derden en aansprakelijkheid

 • Wij en door ons ingeschakelde derden hebben maatregelen genomen om de risico’s die verbonden zijn aan de bewaring van effecten door derden te beperken. Toch is het mogelijk dat u in bepaalde omstandigheden niet al uw effecten Dit kan het geval zijn als:
 1. die derde zijn afspraken niet nakomt door bijvoorbeeld uw effecten niet gescheiden te bewaren van het vermogen van andere klanten en/of de derde zelf;
 2. die derde failliet gaat;
 3. uw effecten buiten de Europese Unie worden aangehouden en de regels die gelden om uw effecten te bewaren anders zijn dan in Nederland.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor uw eventuele schade als een derde niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, behalve in geval van opzet of een grote fout van Wij zijn ook niet aansprakelijk als een derde op zijn beurt een andere partij inschakelt en deze partij de bewaaractiviteiten niet goed uitvoert. Ook als u ver- lies lijdt of schade heeft aan uw effecten, dan zijn wij daarvoor niet aansprakelijk.
 • U bent ermee bekend en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de vaststelling door ons ingeschakelde derden de wet- en regelgeving na- leeft en dat wij geen monitoringsactiviteiten hierop uitvoeren.

33: Communicatie met u

 • Wij kunnen op verschillende manieren met u communiceren. Hoofdzakelijk zul- len we met u communiceren via ons klantportaal of via het klantportaal van een door ons ingeschakelde Daarnaast is het mogelijk dat we gebruik maken van andere communicatiemiddelen zoals bijvoorbeeld apps, e-mail, telefoon of post.

 • U zorgt ervoor dat wij steeds uw correcte contactgegevens hebben, denk aan uw e-mailadres en telefoonnummer. Zo kunnen wij u altijd direct bereiken indien nodig. En kunnen wij voor u bestemde ver- klaringen, berichten, opgaven, documenten en andere informatie tijdig u doen.

 • Uw adreswijziging geeft u zo snel moge- lijk aan ons door. Als uw adres door uw toedoen niet (meer) bij ons bekend is, mogen wij op uw kosten (laten) onder- zoeken wat uw adres Als uw adres niet (meer) bij ons bekend is, mogen wij documenten, verklaringen en andere informatie op ons eigen adres voor u achter- laten. Deze gelden dan als door u ontvangen.

 • Het kan zijn dat u samen met een of meer anderen een product of dienst van ons E-mail berichten worden daarbij verzonden naar het ons opgegeven e- mailadres. Post voor gezamenlijke klanten sturen wij naar het ons opgegeven adres. Als gezamenlijke klanten het er samen niet (meer) over eens zijn naar welk (e-mail)adres wij de berichten moe- ten sturen, dan bepalen wij zelf naar welk van hun adressen wij de post sturen.

 • Zodra u toegang tot ons klantportaal heeft verkregen, zullen wij daar verklaringen, berichten, opgaven, documenten en andere informatie voor u plaatsen. U zorgt ervoor dat u die berichten zo spoedig mogelijk leest.

 • Als wij u per e-mail berichten zorgt u ervoor dat u dit bericht zo spoedig mogelijk

 • Als u ons iets wilt laten weten, doet u dat bij voorkeur via ons klantportaal, via het klantportaal van door ons ingeschakelde derden, per e-mail of anders per Wij kunnen daarnaast aangeven dat u dit op een andere manier mag of moet doen, bijvoorbeeld per telefoon.

34: Taal

 • De communicatie tussen u en ons gaat in het Nederlands en/of het Engels. Dit is anders als wij daarover met u een andere afspraak

 • Wij gaan ervan uit dat u communicatie in het Engels Is dat niet het geval? Laat het ons dan meteen weten.

 • Als u een document voor ons heeft in een andere taal dan het Nederlands of Engels, mogen wij een vertaling verlangen in het Nederlands of Engels. Een vertaling in een andere taal is alleen toegestaan als wij daarmee akkoord zijn. De kosten van het maken van de vertaling zijn voor De vertaling moet worden ge- maakt door:
 1. een vertaler die in Nederland is beëdigd voor de taal van het document, of
 2. iemand anders die wij daarvoor geschikt

35: Uw gegevens en mededelingen

 • Voor de uitvoering van onze dienstverlening hebben wij informatie van u nodig. Als wij daarom vragen, geeft u die aan Het kan ook zijn dat wij u niet om in- formatie vragen, maar dat u behoort te begrijpen dat wij die nodig hebben. Ook die informatie geeft u ons dan. Een voor- beeld: Stel u heeft voor uw beleggingen een beleggersprofiel. Als er iets verandert waardoor financiële risico’s minder acceptabel voor u zijn, moet u zelf uw beleggersprofiel laten aanpassen.

 • Uw opdrachten, mededelingen en andere verklaringen moeten tijdig, duidelijk, volledig en juist zijn. Wij kunnen nadere regels stellen voor uw opdrachten, mede- delingen of andere verklaringen van u aan ons. Als wij dit doen, leeft u die na. Als wij bijvoorbeeld een formulier of communicatiemiddel voorschrijven, gebruikt u.

 • Opdrachten die niet aan onze regels voldoen, hoeven wij niet uit te voeren. Wij stellen u daarvan op de hoogte. In bijzondere gevallen mogen wij een opdracht of gevraagde dienst weigeren, ook al is aan alle eisen voldaan. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het geval dat wij een vermoeden van misbruik hebben.

36: Rapportages inzake uw beleggingen

 • Op elk gewenst moment kunt u middels ons klantportaal of het klantportaal van door ons ingeschakelde derden de saldi en effecten op uw effectenrekening in- U kunt daarnaast ook op elk ge- wenst moment activiteitenoverzichten genereren met de door u (bij execution only) of door ons (bij vermogensbeheer) uitgevoerde effectentransacties, dividendontvangsten, etc.

 • Periodiek ontvangt u van ons een rapportage met de beleggingsresultaten en in rekening gebrachte kosten. De frequentie van deze rapportage wordt afgesproken bij het aangaan van de beleggings.
 • Wij informeren u in het geval de totale waarde van uw vermogen als gevolg van beleggingsverliezen, met 10% of meer is gedaald vergeleken met de waarde in de laatste periodieke rapportage. En daarna informeren wij u bij veelvouden van 10%.

 

 • Wij informeren u daarnaast bij een waardedaling van 10% of meer bij individuele Bijvoorbeeld als bij belegging in een derivaat (met een hef- boomwerking), de waarde daarvan met 10% of meer daalt vergeleken met de aankoopwaarde. Of als u een verplichting uit een geschreven putoptie heeft en de onderliggende waarde met 10% of meer daalt.

 • Wij zijn niet verplicht om u ongevraagd te informeren over alle relevante gebeurtenissen die te maken hebben met uw effecten.

37: Bewijskracht en bewaartermijn administratie

 • Wij administreren de rechten en verplichtingen die u heeft of zal hebben in uw relatie met ons. Hieraan worden wettelijk hoge eisen gesteld. Onze administratie geldt in relatie met u als volledig bewijs, maar uiteraard mag u aantonen dat dit bewijs niet

 • De wet schrijft voor hoe lang wij onze administratie moeten bewaren. Na afloop van de wettelijke bewaartermijnen mogen wij de administratie

 

38: Controle opgaven en uitvoering opdrachten, melden fouten en eerder verstrekte gegevens

 • Documenten die wij voor u in ons klantportaal plaatsen, controleert u zo spoedig mogelijk op fouten zoals een onjuistheid of een

 • Ook documenten die u van ons per e- mail of post ontvangt, controleert u zo spoedig mogelijk op fouten zoals een on- juistheid of een onvolledigheid. Als datum van verzending van een opgave geldt de datum waarop dit volgens onze administratie is gebeurd. Die datum kan bijvoorbeeld blijken uit een kopie van de opgave of een verzendlijst. U controleert of wij uw opdrachten juist en volledig uit- voeren. Dit doet u zo spoedig mogelijk. Hetzelfde geldt voor opdrachten die uw vertegenwoordiger namens u geeft.
 • Voor fouten die wij bij de uitvoering van onze dienstverlening maken, geldt:
 1. Als u een fout ontdekt (bijvoorbeeld in een opgave), moet u dit meteen aan ons melden. Dit is belangrijk omdat de fout dan vaak eenvoudiger kan worden gecorrigeerd en schade mogelijk kan worden voorkomen. Bovendien neemt u alle redelijke maatregelen om te voorkomen dat die fout (verdere) schade kan veroorzaken. Een voorbeeld: U heeft een order ingegeven om 1.000 aandelen te verkopen en ziet dat wij er maar 100 hebben verkocht. Als u wilt dat uw opdracht alsnog volledig wordt uitgevoerd, dan meldt u dit meteen aan ons. Wij kunnen de resterende 900 dan voor u verkopen. Zo kan schade door koersdaling mogelijk worden voorkomen of beperkt. Het kan ook zijn dat u een opgave van ons kunt verwachten maar deze niet ontvangt. U meldt dit zo spoedig mogelijk aan ons.
 2. Als wij een fout ontdekken, proberen wij die zo spoedig mogelijk te corrigeren. Uw toestemming is hiervoor niet nodig. Als een eerder verstrekte opgave onjuist blijkt, ontvangt u een verbeterde Daarin kunt u dan zien dat de fout is hersteld.
 3. Bij schade kunt u afhankelijk van de omstandigheden recht hebben op een vergoeding.

 • Gegevens die wij u hebben verstrekt, ontvangt u nogmaals als u daarom vraagt en uw verzoek redelijk is. Wij kunnen u hiervoor kosten in rekening brengen waarover wij u vooraf Wij hoeven eerder verstrekte informatie niet aan u te geven als wij daarvoor een goede reden hebben.

 

39: Goedkeuring opgaven YELZA

 • Het kan voorkomen dat u het oneens bent met een opgave van ons (zoals een bevestiging, effectenrapportage, nota of andere gegevens). Uiteraard kunt u te- gen de opgave bezwaar maken, maar daarvoor zijn regels. Als wij binnen 13 maanden na de opgave geen bezwaar van u hebben ontvangen, dan geldt de opgave als door u goedgekeurd. Dit betekent dat u aan de inhoud bent gebonden. Alleen een eventuele rekenfout moeten wij na die 13 maanden nog her- Let op: dit betekent niet dat u 13 maanden de tijd heeft om bezwaar te ma- ken. Volgens artikel 38 (Controle opgaven en uitvoering opdrachten enz.) moet u namelijk opgaven controleren en ons onjuistheden en onvolledigheden met- een melden. Doet u dit niet, dan kan schade toch voor uw rekening komen, ook al heeft u binnen 13 maanden bezwaar gemaakt.

40: Veiligheidsregels

 • Om te voorkomen dat er met communicatie iets fout gaat, gaat u veilig en zorgvuldig om met Dit betekent bijvoorbeeld dat u uw computer of andere apparatuur zo goed mogelijk beveiligt tegen virussen, schadelijke software (malware, spyware) en ander misbruik.
 • U moet zorgvuldig en veilig omgaan met codes, formulieren, toegangspassen of andere hulpmiddelen. Zo helpt u voorkomen dat deze in verkeerde handen raken of dat iemand ervan misbruiken.
 • Het kan gebeuren dat een code, formulier, toegangspas, of ander hulpmiddel in verkeerde handen komt of dat iemand daarvan misbruik maakt of kan maken. Als u dit weet of redelijkerwijs kan vermoeden, meldt u dit meteen aan ons. Door uw melding kunnen wij proberen (verder) misbruik te voorkomen.

41: Tarieven en vergoedingen

 • Voor onze dienstverlening bent u ons een vergoeding Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan provisie, beheer- vergoeding en andere kosten.

 • Wij informeren u zo veel als redelijkerwijs mogelijk over de tarieven voor onze vergoedingen. We zorgen ervoor dat deze informatie eenvoudig bij ons verkrijgbaar is, zoals op onze website of in ons klant Als wij door een duidelijke vergissing aan onze kant geen vergoeding of tarief met u hebben afgesproken, dan mogen wij u maximaal een vergoeding in rekening brengen volgens het tarief dat wij in vergelijkbare gevallen hanteren.

 • Wij kunnen een tarief steeds wijzigen, tenzij wij met u voor een vaste periode een vaste vergoeding hebben afgesproken. Tariefswijzigingen kunnen bijvoorbeeld volgen uit marktomstandigheden, verandering van uw risicoprofiel, ontwikkelingen op de geld- of kapitaalmarkt, uit- voering van wet- en regelgeving of maatregelen van onze Als wij deze bepaling gebruiken om onze tarieven te wijzigen zullen wij u zo veel als redelijkerwijs mogelijk vooraf over de tariefswijziging informeren.

 • Wij mogen de vergoeding voor onze dienstverlening van uw effectenrekening Het kan gebeuren dat door deze afboeking een tekort op uw effectenrekening ontstaat. Dit tekort vult u dan meteen aan door extra geld op uw rekening te zetten. U moet daar zelf aan den- ken en dit ook doen als wij er niet om vragen. U hoeft het tekort niet aan te vullen als wij uitdrukkelijk met u hebben afgesproken dat het tekort is toegestaan.

42: Pandrecht op onder andere uw tegoeden

 • U geeft ons een pandrecht op onder andere uw tegoeden bij ons en effecten waarin u via ons belegt. Dit pandrecht geeft ons zekerheid voor de voldoening van uw schulden.

 • U moet ons goederen in pand geven als zekerheid voor uw Hierbij geldt:

 1. U verbindt zich de volgende goederen inclusief nevenrechten (zoals rente) aan ons in pand te geven:
 2. alle (geld)vorderingen die u op ons heeft of zal hebben (waarbij het niet uit- maakt hoe u de vordering verkrijgt);
 3. al het navolgende voor zover wij dit voor u onder ons (zullen) hebben of voor u (zullen) beheren, al dan niet met inschakeling van derden en al dan niet in een verzameldepot: tegoeden en effecten;
 • alles wat er voor de verpande goederen in de plaats komt (zoals een verzekeringsuitkering bij verlies of beschadiging van het goed).
 1. De verpanding van de goederen is tot zekerheid voor de voldoening van alle schulden die u aan ons heeft of zal hebben. Het maakt hierbij niet uit hoe die schulden ont- Die schulden kunnen bijvoorbeeld ontstaan door beleggingsverliezen als ge- volg van risicovolle beleggingstransacties in derivaten.
 2. U geeft de goederen, voor zover mogelijk, aan ons in pand. Deze inpandgeving komt tot stand bij het van toepassing worden van de
 3. U geeft ons een volmacht om de goederen namens u aan onszelf te verpanden en dit ook steeds bij herhaling te doen. U hoeft daarom niet telkens zelf aparte pandakten te ondertekenen.
 4. U kunt de volmacht dus niet intrekken. De volmacht eindigt zodra onze relatie met u is geëindigd en volledig is afgewikkeld.
 • Wij mogen de volmacht doorgeven aan een ander. Dit betekent dat ook die an- der de verpanding kan uitvoeren. Voor- beeld: Als wij met andere rechtspersonen een groep vormen, kan het bijvoorbeeld gebeuren dat wij de uitvoering van de verpanding overlaten aan een van die andere
 1. U garandeert ons dat u bevoegd bent de goederen aan ons te verpanden. U garandeert ons ook dat anderen daarop nu of la- ter geen (pand)recht of aanspraak hebben of zullen hebben, tenzij wij uitdrukkelijk anders met u
 • Voor het pandrecht op de goederen geldt verder:
 1. U kunt ons om vrijgave vragen van een of meer verpande goederen. Hieraan moeten wij voldoen, als de overblijvende goederen waarop wij een pandrecht houden, ons vol- doende dekking geven voor de schulden die u aan ons heeft of zal hebben. Met vrijgave bedoelen wij hier dat u de goederen kunt gebruiken voor transacties in het kader van de overeengekomen dienstverlening (bij- voorbeeld gebruik van uw tegoeden voor het doen van effectentransacties). Bij goederen die wij voor u onder ons hebben, betekent vrijgave dat wij de goederen aan u Andere vormen van vrijgave zijn mogelijk als wij dat uitdrukkelijk nader met u overeenkomen.

43: Verrekening

 • Wij mogen steeds alle vorderingen die wij op u hebben verrekenen met alle vorderingen die u op ons Als wij verrekenen betekent dit dat wij onze vordering op u ‘wegstrepen’ tegen een gelijk bedrag van uw vordering op ons. Wij mogen ook verrekenen als:
 1. onze vordering niet opeisbaar is
 2. uw vordering niet opeisbaar is
 3. de vorderingen niet in dezelfde muntsoort luiden
 4. onze vordering voorwaardelijk
 • Als wij dit artikel willen gebruiken om niet- opeisbare vorderingen te verrekenen, gelden de volgende Wij maken alleen van onze verrekenbevoegdheid gebruik in de volgende gevallen:
 1. Iemand legt beslag op uw vordering op ons (bijvoorbeeld het tegoed op uw effectenrekening) of probeert zich daarop op een andere manier te
 2. Iemand krijgt een beperkt recht op uw vordering op ons (bijvoorbeeld een pandrecht op het tegoed op uw effectenrekening).
 3. U draagt uw vordering op ons aan iemand
 4. U bent failliet of heeft (voorlopige) surseance van
 5. Voor u geldt een wettelijke schuldsaneringsregeling of een andere insolventieregeling.
 • De beperkingen in het voorgaande lid gelden niet als de vorderingen luiden in verschillende muntsoorten. In dat geval mogen wij wel altijd
 • Als wij volgens dit artikel gaan verrekenen, zullen wij u daarover vooraf, of anders zo snel mogelijk daarna, Wij houden ons bij de verrekening aan onze zorgplicht zoals genoemd in artikel 5 (Zorgplicht).
 • Vorderingen in verschillende muntsoorten verrekenen wij tegen de wisselkoers van de dag van

44: Zekerheden

 • U verbindt zich om meteen (aanvullende) zekerheid voor uw schulden aan ons te geven, als wij dat vragen. Deze verbinte- nis komt tot stand bij het van toepassing worden van de AV. Deze zekerheid kan bijvoorbeeld zijn een pand- of hypotheek- recht op een goed van u. Voor de zeker- heid die u ons moet geven, geldt verder:
 1. De zekerheid is voor de voldoening van alle schulden die u aan ons heeft of zal Het maakt hierbij niet uit hoe die schulden ontstaan.
 2. U hoeft niet meer zekerheid te geven dan redelijkerwijs nodig is. Maar u moet ervoor zorgen dat onze zekerheid op ieder moment voldoende is voor de voldoening van de schulden die u aan ons heeft.

Bij de beoordeling hiervan wordt rekening gehouden met uw risicoprofiel, ons krediet- risico op u, de (dekkings-)waarde van eventuele zekerheid die wij al hebben, een eventueel gewijzigde beoordeling van zulke factoren, en alle andere factoren of omstandig- heden waarvan wij aannemelijk kunnen ma- ken dat deze voor ons van belang zijn.

 1. U moet ons de zekerheid geven die wij wen- Als u bijvoorbeeld een onderneming bezat en wij een pandrecht vragen op uw voorraden, kunt u niet in plaats daarvan een pandrecht geven op uw inventaris.
 2. Het geven van zekerheid kan ook zijn dat u ermee instemt dat een derde die zekerheden van u krijgt of heeft gekregen, zich voor u borg of garant stelt en daarvoor verhaal kan nemen op die zekerheden. Die instemming houdt dan ook in dat wij ons tegenover die derde borg of garant voor u mogen stellen en daarvoor verhaal kunnen nemen op zekerheden die wij van u krijgen of hebben
 3. Als wij in plaats van bestaande zekerheid andere zekerheid wensen, moet u daaraan
 • Als een andere onderneming (een deel van) onze onderneming voortzet en u daardoor klant wordt van die andere onderneming, geldt als afspraak dat dit pand- of hypotheekrecht niet alleen bedoeld is als zekerheid voor ons maar ook voor die andere Als de zekerheden gelden voor schulden die u in de toekomst aan ons heeft, gelden zij mede voor schulden die u in de toekomst aan die andere onderneming heeft.

 • Wij kunnen onze pand- of hypotheek- rechten op ieder moment geheel of gedeeltelijk door opzegging beëindigen. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat wij kunnen bepalen dat het pand- of hypotheekrecht wel blijft bestaan maar voortaan niet meer alle vorderingen dekt waarvoor dit aanvankelijk is

 • Als wij nieuwe zekerheid krijgen, blijven bestaande zekerheden gelden. Dit is al- leen anders als wij dit uitdrukkelijk met u Denkt u aan het geval dat wij met u afspreken dat u nieuwe zekerheid geeft om bestaande zekerheid te vervangen.

 • Het kan zijn dat wij volgens eerdere AV al zekerheden, rechten op zekerheden en bevoegdheden om te verrekenen Deze (blijven) gelden naast de zekerheden, rechten op zekerheden en ver- rekenbevoegdheden die wij volgens deze AV hebben.

45: Onmiddellijke opeisbaarheid

 • U komt uw verplichtingen aan ons tijdig, volledig en op de juiste manier na. Met verplichtingen bedoelen wij niet alleen geldschulden die u aan ons heeft, maar ook andere verplichtingen. Denkt u bij- voorbeeld aan uw zorgplicht zoals genoemd in artikel 5 (Zorgplicht). Het kan zijn dat u toch in verzuim bent met de nakoming van een verplichting. Voor dat geval geldt het volgende:
 1. Wij mogen dan al onze vorderingen op u meteen opeisbaar maken, dus ook de vorderingen uit een overeenkomst die u wel correct Wij maken van dit recht geen gebruik als uw verzuim van weinig betekenis is en houden ons aan onze zorg- plicht zoals genoemd in artikel 5 (Zorg- plicht).
 2. Als wij onze vorderingen opeisbaar maken, doen wij dat door een verklaring. Wij vertellen u daarin waarom wij dat

46: Bijzondere kosten

 • Het kan zijn dat wij worden betrokken bij een geschil tussen u en een ander, bij- voorbeeld een beslag of een procedure. Dit kan dan voor ons kosten komen. Die kosten moet u volledig aan ons Wij zijn immers geen partij bij het geschil tussen u en die ander. Denkt u bijvoorbeeld aan de kosten voor de behandeling van een beslag dat een schuldeiser van u legt op uw tegoeden bij ons. Kosten kunnen bijvoorbeeld ook zijn de kosten van inschakeling van een advocaat.

 • Er kunnen ook andere bijzondere kosten voor ons ontstaan in verband met onze relatie met u. Deze moet u aan ons vergoeden voor zover dit redelijk Denkt u hierbij aan advieskosten en kosten van extra rapportages. Wij vertellen u waarom de kosten nodig zijn. Als er voor bijzondere kosten een wettelijke regeling is, wordt die toegepast.

47: Belastingen en heffingen

 • Uit onze relatie met u kunnen belastingen, heffingen en dergelijke Deze vergoedt u aan ons. Denkt u aan bedragen die wij moeten betalen in ver- band met onze dienstverlening aan u (bij- voorbeeld een aan de overheid verschuldigde vergoeding bij de vestiging van zekerheden). Uit dwingend recht of een af- spraak met u kan iets anders volgen. Dwingend recht is het recht waarvan u en wij niet kunnen afwijken.

 

48: Beslag, faillissement, surseance van betaling, wettelijke schuldsanering

 • U moet ons meteen informeren als u in één van de volgende situaties komt te verkeren:
 1. u gaat failliet;
 2. u krijgt surseance van betaling; u komt onder curatele te staan;
 3. u valt onder een wettelijke regeling voor schuldsanering;
 4. iemand legt beslag op uw vermogen of een deel daarvan;
 5. als u uw vermogen moet of wil laten beheren door een bewindvoerder of beheerder; of
 6. als iemand een aanvraag indient voor één van deze.
 • Is op uw vermogen beslag gelegd? Dan kunt u uw vermogen niet langer gebruiken. Uw vermogen wordt door ons geblokkeerd. Vanaf dat moment zullen wij onze dienstverlening aan u U mag uw rekening(en) alleen nog gebruiken met toestemming van de beslaglegger. Wij zijn niet verplicht mee te werken aan de tussen u en de beslaglegger ge- maakte afspraken.

 • Als u failliet bent, mag in uw plaats alleen de curator uw rekening(en) gebruiken en (rechts)handelingen met betrekking tot onze relatie en/of de AV verrichten. Als de rechter u uitstel van betaling verleent, noemt de wet dat surseance van betaling. De rechter benoemt dan een bewindvoerder. U mag dan alleen maar sa- men met de bewindvoerder uw rekening(en) gebruiken of (rechts)handelingen met betrekking tot de overeenkomst en/of de AV Als u in de wettelijke schuldsanering zit, kan in uw plaats alleen de bewindvoerder uw rekening(en) gebruiken. Ook mag alleen de bewindvoerder (rechts)handelingen met betrekking tot onze relatie en/of de AV verrichten.

 • Doet één van de hiervoor in lid 3 genoemde gevallen zich voor bij een en/of- rekening? Dan zetten wij de rekening om in een en/en-rekening. De curator of be- windvoerder en de andere rekeninghouder(s) mogen de rekening dan alleen sa- men Ook mag u alleen samen (rechts)handelingen met betrekking tot onze dienstverlening en/of AV verrichten.

49: Overlijden klant

 • Wanneer u bent overleden, moet dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan ons worden doorgegeven, bijvoorbeeld door een Het kan zijn dat u voor uw overlijden ons nog een opdracht heeft gegeven. Denkt u bijvoorbeeld aan een order. Totdat wij het schriftelijk bericht van uw overlijden hebben ontvangen, mogen wij opdrachten van u of uw vertegenwoordiger blijven uitvoeren. Na het overlijdens- bericht hebben wij nog enige tijd nodig om onze dienstverlening hierop aan te passen. Hierdoor kan het gebeuren dat wij een opdracht die wij voor of enige tijd na het overlijdensbericht ontvangen, toch nog (blijven) uitvoeren. Uw nalatenschap is daaraan gebonden als de uitvoering redelijkerwijs niet meer was te voorkomen.

 • Het kan voorkomen dat iemand na uw overlijden stelt dat hij bevoegd is uw rekening te gebruiken of (rechts)handelingen met betrekking tot de met ons geslo- ten overeenkomst of AV te verrichten. In dat geval hebben wij daarvan bewijs nodig in de vorm van een verklaring van erfrecht of verklaring van executele opgesteld door een Nederlandse notaris.

 • In sommige situaties is het afgeven van een verklaring van erfrecht of executele door een Nederlandse notaris niet moge- Bijvoorbeeld als u een testament heeft laten opstellen naar buitenlands recht. In dergelijke situaties kunnen wij genoegen nemen met andere officiële documenten waaruit ons voldoende blijkt wie de erfgenamen zijn en/of wie als executeur is benoemd.

 • Wij zullen geen opdrachten en orders accepteren totdat voor ons voldoende duidelijk is wie de gerechtigde is of wie de gerechtigden zijn tot uw rekening(en).

 • Het kan zijn dat u meer dan één erfgenaam Aan informatieverzoeken van afzonderlijke erfgenamen hoeven wij niet te voldoen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan informatie over effectenorders via uw rekening.

 • Alle erfgenamen en/of de executeur dienen zich te houden aan de afspraken die wij met u hebben onze partners.

50: Continuïteit in dienstverlening

 • Onze dienstverlening is afhankelijk van (technische) voorzieningen zoals apparatuur, computers, software, systemen, netwerken en internet. Wij proberen er- voor te zorgen dat die voorzieningen goed werken. Wat mag u hiervan ver- wachten? Niet dat er nooit een storing of onderbreking Helaas zijn die niet altijd te voorkomen. Wij hebben daar ook niet altijd zelf invloed op. Soms zal een (korte) onderbreking in de dienstverlening nodig zijn voor werkzaamheden zoals onder- houd. Wij streven ernaar, binnen redelijke grenzen, storingen en onderbrekingen te vermijden of anders binnen redelijke tijd met een oplossing te komen.
 • Het kan gebeuren dat een ernstige gebeurtenis onze dienstverlening dreigt te verstoren, verstoort of heeft verstoord. Denkt u bijvoorbeeld aan een aanval van hackers op het internationale netwerk van financiële instellingen. Wij kunnen u binnen redelijke grenzen vragen ons te helpen om ongestoorde dienstverlening mogelijk te maken en schade zoveel mo- gelijk te voorkomen. U moet hieraan vol- Noodzakelijk is wel dat u altijd controleert of de vraag van ons afkomstig is. Neemt u bij twijfel contact met ons op.

51: Aansprakelijkheid

 • Wij zijn alleen aansprakelijk als dat volgens de wet- en regelgeving het geval.

 • Wij zijn nooit aansprakelijk als zich situaties voordoen die onvoorzien of ongebruikelijk zijn. Of in situaties die wij niet konden voorkomen, terwijl wij dat wel hebben Of in situaties waarin wij ons aan de wet- en regelgeving moesten houden. Dit betekent dat wij in ieder geval niet aansprakelijk zijn:
 1. bij een oorlog of ander internationaal conflict;
 2. bij terrorisme of andere situaties met geweld;
 3. als de overheid een maatregel neemt of als overheden van andere landen dat doen;
 4. als een toezichthouder, zoals de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank, een maatregel neemt;
 5. als anderen geen zaken met ons willen doen (boycot);
 6. bij een staking;
 7. bij storingen in de elektriciteit, telefoon of andere apparatuur, netwerkverbindingen of
 8. computerprogramma’s; dit kan zowel bij ons als bij derde partijen zijn;
 9. het uitvallen van ordersystemen en grote drukte op de beurs of andere handelssystemen;
 10. bij een natuurramp, brand, wateroverlast, een overval.
 • Wij, en door ons ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor beleggings- verliezen die het gevolg zijn van uw beleggingsactiviteiten indien u de dienst execution only van ons.

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die niet in direct verband staat met onze dienstverlening aan u (dit noemen wij ook wel gevolgschade).

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van door ons ingeschakelde derden, indien aannemelijk wordt gemaakt dat bij de keuze van die derde de nodige zorgvuldigheid in acht is genomen.

 • Indien wij niet aansprakelijk zijn voor tekortkomingen van derden, zullen wij, in- dien u schade heeft geleden, u behulpzaam zijn bij uw pogingen deze schade ongedaan te maken.

52: Privacy bepalingen

 • Wij behandelen uw persoonsgegevens Uw persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, adres, rekening- nummer, maar ook uw gebruikersnaam op ons klantportaal. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig om een overeen- komst met u te sluiten of onze overeen- komst met u uit te voeren en daarbij aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens in onze dienstverlening aan u. Wij hebben daarbij voornamelijk de volgende doelen:

 1. cliënten en potentiële cliënten beoordelen en accepteren;
 2. overeenkomsten afsluiten en het uitvoeren daarvan;
 3. analyses maken voor statistische en weten- schappelijke doelen;
 4. direct marketing (voor zover wettelijk vereist nadat uw toestemming is verkregen);
 5. het waarborgen van de veiligheid en integriteit van onszelf en de financiële.
 • U verleent ook toestemming voor het gebruik van uw gegevens door, indien wij behoren tot een groep waarin wij samen- werken met andere organisaties, eventuele andere rechtspersonen in dezelfde groep, ter uitvoering van de in dit artikel genoemde.|

 • Wij mogen uw gegevens ook verwerken als dat nodig is om onze verplichtingen uit een overeenkomst of andere wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld tegen- over een (belasting)autoriteit van Neder- land of een ander land, na te On- der de verwerkingen die wij hiervoor mo- gen doen, vallen onder meer:
 1. het gebruik van gegevens die wij al van u hebben;
 2. het verzamelen en opslaan van gegevens over u en uw eventuele vertegenwoordiger(s) of gevolmachtigde(n); en
 3. het doorgeven van gegevens over u aan een belastingautoriteit van Nederland of van een ander
 • De feitelijke verwerking van uw gegevens kan door ons worden uitbesteed aan bij- voorbeeld reclamebureaus en/ of bedrijven die (een deel van) de administratie Wij selecteren deze derden met zorg en zullen zorgdragen voor een overeenkomst met deze derden die vol- doet aan de hiervoor geldende wettelijke eisen.

 • Wij mogen uw gegevens ook doorgeven aan derden om in uw belang (bron)belas- ting bij die derden terug te vragen. Dat kunnen door ons ingeschakelde derden zijn maar ook (buitenlandse) Wij zullen dat niet doen als u ons heeft laten weten dat u niet wilt dat wij uw gegevens aan die derden doorge- ven. In zo’n geval zullen wij niet de bron- belasting voor u kunnen terugvorderen.

 • Wij zijn gerechtigd en soms wettelijk ver- plicht, om aan derden (waaronder beur- zen, toezichthouders, belasting- dienst(en), politie en justitie in binnen- of buitenland), in het kader van de reglementering, de Wet op het financieel toe- zicht of andere Nederlandse of buitenlandse wetten, algemeen verbindende voorschriften of verdragen, uw gegevens en/of gegevens over uw orders of effectentransacties te melden (dit zal zich bij- voorbeeld voordoen wanneer er een redelijk vermoeden bestaat, dat orders of transacties plaatsvinden op basis van verboden misbruik van voor wetenschap of marktmanipulatie). Wij zijn in zo’n geval niet verplicht om u van zo’n melding op de hoogte te stellen. Wij kunnen zelfs wettelijk verplicht zijn om een dergelijke melding tegenover u geheim te

 • Bij betalingen via het bankiersnetwerk SWIFT kunnen door de Amerikaanse autoriteiten uw gegevens worden ingevorderd in het kader van terrorismebeestrijding. Het betreft onder meer uw naam, het bedrag van de overboeking, de naam van de ontvangende partij en uw rekeningnummer.

 • Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben? U kunt ons altijd om inzage, correctie, overdracht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan. Bovendien kunt u ons vragen om een ko- pie van uw gegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van een andere dienstverlener die u inschakelt. Ook kunt u desgewenst daarover contact opnemen met onze toe- zichthouder op het gebied van persoons- gegevens: Autoriteit Persoonsgegevens, zie de website autoriteitpersoonsgegevens.nl

53: Informatie aan derden

 • Wij kunnen bij de uitvoering van opdrachten of orders andere partijen inschakelen, binnen of buiten de Europese Unie. Daarbij kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven. Dit kan betekenen dat uw persoonsgegevens worden door- gegeven aan derden in landen die niet hetzelfde beschermingsniveau van persoonsgegevens kennen als de Europese Unie.
 • Wij moeten soms uw persoonsgegevens doorgeven aan derden om te voorkomen dat:
 1. u de effecten (tijdelijk) niet kan verhandelen;
 2. u de rechten die zijn verbonden aan de effecten (tijdelijk) niet kunt uitoefenen (bij- voorbeeld het recht op dividend);
 3. wij bepaalde effecten moeten verkopen; of
 4. wij de relatie met u moeten beëindigen.
 • Het kan zijn dat wij derden (binnen of bui- ten de Europese Unie) informatie moeten geven over u, uw opdrachten, orders en/of uw effecten. Het kan daarbij bij- voorbeeld gaan om een toezichthouder of een andere bevoegde autoriteit die wij op basis van een overeenkomst of de wet- en regelgeving informatie moeten Of om een toezichthouder die uw persoonsgegevens opvraagt in het kader van een onderzoek. Wij kunnen wettelijk verplicht zijn aan deze onderzoeken mee te werken. Ook is het mogelijk dat een toezichthouder een gespreksopname, als bedoeld in artikel 17 ((Beeld- en ge- luid-)opnamen), bij ons opvraagt. In dat geval kunnen wij verplicht worden om de gehele gespreksopname aan de toe- zichthouder te geven. Als wij een derde informatie geven, hoeven wij het u niet te vertellen. Het kan zelfs zo zijn dat wij wettelijk tot geheimhouding verplicht zijn.

 • Ook kunnen de partijen die wij hebben ingeschakeld of partijen die effecten hebben uitgegeven (binnen of buiten de Europese Unie) ons vragen om aanvullende gegevens van u. Bijvoorbeeld om aan hun wet- en regelgeving te kunnen vol- doen of aan het verzoek van hun lokale Deze partijen kunnen zich bevinden in landen die niet hetzelfde of een lager beschermingsniveau van persoonsgegevens kennen dan de Europese Unie. Wij zullen de gevraagde informatie verstrekken als wij vinden dat wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

 • Wij mogen aan zekerheidsgevers (bijvoorbeeld een borg of pandgever) en anderen die direct of indirect bij de relatie en/of de effectenrekening betrokken zijn of worden, informatie geven over u en over onze relatie. Dit kunnen personen zijn waarmee u een gezamenlijke effectenrekening heeft maar ook bijvoorbeeld personen die voor u borg staan.

54: Verplichtingen tegenover een belastingautoriteit

 • Soms hebben wij informatie van u nodig om aan onze wettelijke verplichtingen tegenover een Nederlandse of buitenlandse belastingautoriteit te voldoen. U bent dan verplicht ons die informatie te Het kan bijvoorbeeld gaan om:
 1. persoonsgegevens;
 2. correct ingevulde en ondertekende formulieren, zoals Amerikaanse bronbelastingformulieren;
 3. kopieën van documenten, zoals een legitimatiebewijs (indien wettelijk toegestaan); of
 4. buitenlandse burger- of fiscale.
 • Vragen wij u om informatie te geven in verband met Amerikaanse effecten waarin u rechtstreeks belegt of indirect door bijvoorbeeld een beleggingsfonds dat in Amerikaanse effecten kan beleg- gen? Dan moet u ons deze informatie ge- ven. Zo voorkomt u dat wij de Amerikaanse effecten op uw effectenrekening namens u en voor uw rekening en risico verkopen. Wij kijken bij de verkoop niet naar de hoogte van de verkoopopbrengst. Als verkoop niet mogelijk is, dan mogen wij de relatie met u opzeggen en uw Amerikaanse effecten overboeken of verwijderen.

 • Wij kunnen wettelijk verplicht zijn om bronbelasting in te houden op betalingen aan u. Deze bronbelasting moeten wij dan afdragen aan de betreffende belastingautoriteit. Deze bronbelasting komt voor uw rekening. Wij mogen het bedrag van de bronbelasting aftrekken van betalingen aan u of afboeken van uw rekening. Dat mogen wij ook als wij die bron- belasting moeten afdragen nadat u de betaling al heeft ontvangen. Ook als wij de bronbelasting moeten afdragen aan een tussenpersoon die het dan moet af- dragen aan de belastingautoriteit komt dat voor uw rekening. 

 • Soms is het voor u mogelijk om bronbelasting terug te vorderen. Wij noemen dit ‘tax reclaim service’. Voor deze service kunnen wij kosten in rekening brengen.

55: Nietigheid of vernietigbaarheid

 • Stel dat een bepaling in de AV nietig is of wordt vernietigd. Die bepaling is dan ongeldig.

 • In plaats van die ongeldige bepaling geldt dan een bepaling die zoveel mogelijk daarop lijkt en wel geldig is. De overige bepalingen in de AV blijven gewoon gel-

56: Toepasselijk recht

 • Op onze relatie met u is het Nederlandse recht van toepassing. Uit dwingend recht of een afspraak met u kan iets anders volgen. Dwingend recht is het recht waarvan u en wij niet kunnen afwijken.

57: Klachten en geschillen

 • Wij willen graag dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Als u niet tevreden bent, laat u ons dat Wij kijken dan of wij u een passende oplossing kunnen bieden. Informatie over de klachtenprocedure staat op onze website.

 • Geschillen tussen u en ons worden al- leen voorgelegd aan de Nederlandse Dit geldt als u de rechter inschakelt maar ook als wij dit doen. Uitzonderingen hierop zijn:
 1. Als dwingend recht een andere rechter aan- wijst, zijn u en wij daaraan
 2. Als er een voor u in aanmerking komende buitenlandse rechter is, kunnen wij het geschil ook aan die rechter
 3. U kunt uw geschil met ons ook voorleggen aan de bevoegde geschillen- en klachten-

58: Contractoverneming

 • Wij kunnen onze onderneming (deels) overdragen aan een ander. Wij kunnen daarbij mee overdragen de rechtsverhouding die wij met u hebben uit een overeenkomst met U geeft nu alvast uw medewerking hieraan. Deze over- dracht van de overeenkomst met u noe- men wij ook wel contractoverneming. Uiteraard krijgt u van die contractoverneming bericht.

59: Wijzigingen en aanvullingen

 • Wij kunnen onze AV wijzigen, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving of een herziening van ons Wij informeren u in elk geval dertig dagen voordat de verandering ingaat, tenzij wij met u een andere termijn hebben afgesproken. Wij informeren u zoveel mogelijk digitaal, bijvoorbeeld via ons klantportaal, via onze website of per e-mail, maar wij mogen er ook voor kiezen om u schriftelijk te informeren.
 • Bent u het niet eens met de wijziging(en)? Dan kunt u onze relatie geheel of gedeeltelijk beëindigen. Laat u ons dat dan ruim op tijd weten voordat de wijziging ingaat. Dan kunnen wij op een zorgvuldige wijze onze dienstverlening aan u stopzetten.

Yelza - Augustus 2022

Alle verwijzingen op deze site naar `Yelza` verwijzen gezamenlijk naar UAB Yelza. Alle Yelza ondernemingen zijn volledig eigendom van UAB Yelza. UAB Yelza is geregistreerd bij het registru centras (SECR) in Lithuania met ondernemingsnummer 305939408. UAB Yelza heeft een geautoriseerd en gereguleerd aanvraag gedaan bij de Central Bank of Lithuania en die werkt samen met de Europese Centrale Bank. Yelza B.V. is een Nederlandse onderneming en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 87485397. Het productaanbod kan verschillen, afhankelijk van de geldende regelgeving voor elke werkmaatschappij in het betreffende land.